Yeomalt Point to Alki Point

4.3 nautical miles

Click here to return


Yeomalt Point


Alki Point
Distance=4.3 NM
Speed KnotsTime HR:MIN
4.50:57
5.00:52
5.50:47
6.00:43
6.50:40
7.00:37
7.50:34
8.00:32
8.50:30
9.00:29
9.50:27
10.00:26
10.50:25
11.00:23
11.50:22
12.00:22
12.50:21
13.00:20
13.50:19
14.00:18
14.50:18
15.00:17
15.50:17
16.00:16
16.50:16
17.00:15
17.50:15
18.00:14
18.50:14
19.00:14